ЦУЛ

Отображение 1–16 из 513

 • Довідник з історії України

  Довідник з історії України

  880.00 

  Довідник підготовлений відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів та питань зовнішнього незалежного тестування. Для створення цього видання використано відомості з численних історичних джерел, розробки вітчизняної і зарубіжної історіографії, сучасні дослідження. Текст доповнений історичними документами, довідковим матеріалом, ілюстраціями, картами, а також великою кількістю цікавої інформації. Довідник з історії України…

 • Ісламознавство: навчально-методичний посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства для студентів 85940

  Ісламознавство: навчально-методичний посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства для студентів 85940

  870.00 

  Розглянуто час і місце виникнення ісламу. Соціально-економічні та історичні причини виникнення ісламу, напрями в ісламі. В хрестоматійному матеріалі подані розділи: що повинен знати віруючий мусульманин; іслам в запитаннях і відповідях; фрагмети книги Ісаака Фаріда «Бути мусульманином».

 • Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник 81342

  Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник 81342

  835.00 

  Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опубл ікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» у вищих закладах юридичної освіти ІІІ—IV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно хронологічного методів…

 • Історія християнського церковного права Навч. посібник

  Історія християнського церковного права Навч. посібник

  815.00 
 • Мінералогія. Частина 1

  Мінералогія. Частина 1

  780.00 

  Підручник написано відповідно до програм Міністерства освіти та на- уки України. Він складається з двох частин. У першій частині (у цій кни- зі) висвітлюються основні поняття мінералогії, її історія, структура та за- вдання, кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів, мікромінералогія і наномінералогія.

 • Мінералогія. Частина 2

  Мінералогія. Частина 2

  770.00 

  Розглянуто на сучасному рівні й відповідно до програм Міністерства освіти і науки України фізичні властивості і генезис мінералів, висвітлено основні засади прикладної мінералогії й наве- дено стислу характеристику поширених мінералів у формі діагностичних таблиць. Книга є про- довженням підручника В. І. Павлишина і С. О. Довгого “Мінералогія”. Частина 1, 2008. Розраховано передусім на студентів і…

 • Історія писемності

  Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів. В 2-х томах

  750.00 

  Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та всіх, хто цікавиться питаннями релігії.

 • Казначейська система. (Зб. ф.) Підручник затверджений МОН України

  Казначейська система. (Зб. ф.) Підручник затверджений МОН України

  700.00 

  У підручнику розглядається основне коло питань казначейського обслуговування бюджетних коштів у контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, облік та звітність про виконання бюджетів, організацію контролю у системі казначейства. Підручник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку національного…

 • Прикладна механіка. Підручник

  Прикладна механіка. Підручник

  675.00 

  У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається багато прикладів розв'язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і…

 • Злочин

  Злочин

  635.00 

  На вічну пам'ять дочкам і синам української землі, мільйони котрих замордувала, убила, знищила у катівнях і голодоморами комуністична большевицька влада у ХХ столітті.

 • Історія середніх віків. Практикум. Частина 2

  Історія середніх віків. Практикум. Частина 2

  620.00 

  Практикум призначається для забезпечення навчального процесу з дисци- пліни «Історія середніх віків» у вищих навчальних закладах. Практикум розро- блено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення розвитку історичного процесу упродовж середніх віків. Ча- стина ІІ «Практикуму» присвячена високому і пізньому Середньовіччю. Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеці-…

 • Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов. Учебник

  Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов. Учебник

  620.00 

  Учебник адресован студентам геологических, горных, физических и химических специальностей. Он состоит из четырех частей: 1) Основы геометрической кристаллографии, 2) Рентгеновский анализ кристаллов, 3) Основы кристаллохимии, 4) симметрия и свойства кристаллов. Книга завершается практикумом, а состав которого входит более тысячи вопросов и задач для практических занятий и семинаров. Кроме студентов, учебник будет полезен молодым научным сотрудникам…

 • Теоретична механіка: навчальний посібник 85700

  Теоретична механіка: навчальний посібник 85700

  618.00 

  Навчальний посібник призначений для студентів інженерних спеціальностей у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 • Економічна статистика.

  Економічна статистика.

  600.00 

  У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, положення і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Методологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики. Особлива увага приділяється розгляду найважливіших розділів макроекономічної статистики: системи національних рахунків платіжного балансу, статистики фінансів, цін, ринку товарів і послуг, цінних паперів, валового внутрішнього продукту, національного доходу, націо…

 • Історія середніх віків. Практикум. Частина 1

  Історія середніх віків. Практикум. Частина 1

  580.00 

  Практикум призначається для забезпечення навчального процесу з дис- ципліни «Історія середніх віків» у вищих навчальних закладах. Практикум роз- роблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення розвитку історичного процесу упродовж середніх віків. Частина І «Практикуму» присвячена ранньому Середньовіччю Західної Європи і середньовічному Сходу. Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів…

 • Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії

  Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії

  580.00 

  У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково- дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт. Для здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, викладачів вищих навчальних закладів і науковців.