Нова книга

Отображение 1–16 из 17

 • Патоморфологія та гістологія. Атлас

  Патоморфологія та гістологія. Атлас

  950.00 

  В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою…

 • Загальна хірургія: підручник - Березницький Я.С.

  Загальна хірургія: підручник — Березницький Я.С.

  786.00 

  Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику…

 • Хірургія: в 2-х т. Т.2. Спеціальна хірургія - Сабадишин Р.О.

  Хірургія: в 2-х т. Т.2. Спеціальна хірургія — Сабадишин Р.О.

  704.00 

  У підручнику висвітлено організацію хірургічної роботи середнього медичного персоналу; принципи і сутність сучасної асептики й антисептики, гемостазу, знеболювання, гемотрансфузії, діагностики хірургічної патології, деонтології та біоетики; види оперативної і неоперативної хірургічної техніки, ведення перед- і післяопераційного періодів, догляд за хворими, методи надання невідкладної допомоги. Наведено основні види загальної хірургічної патології (травми, опіки, хірургічна інфекція, пухлини та…

 • Анатомія людини Т3. Вид. 6-те вид.

  Анатомія людини Т3. Вид. 6-те вид.

  627.00 

  У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997), українському стандарту…

 • Пропедевтична педіатрія. Підручник 2-ге видання - Майданник В.Г.

  Пропедевтична педіатрія. Підручник 2-ге видання — Майданник В.Г.

  623.00 

  У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, стисла історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Описані закономірності та сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, їх оцінка і семіотика порушень. Розглянуті основні принципи і тактика раціонального вигодовування та харчування…

 • Педіатрія Підручник для студентів вищих медичних закл IV рівня. Видання 5-те - Тяжка О.В.

  Педіатрія Підручник для студентів вищих медичних закл IV рівня. Видання 5-те — Тяжка О.В.

  607.00 

  У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих соматичних хвороб (розділ II), дитячих інфекційних хвороб (розділ III) та дитячого туберкульозу (розділ IV). Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на 111—»V1 курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при…

 • Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів. 4-те вид. - Чекмен І.С.

  Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів. 4-те вид. — Чекмен І.С.

  541.00 

  Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, раціональну структуру, вирізняється чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам

 • Фізіологія

  Фізіологія

  540.00 

  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ЕCTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна…

 • Анатомія людини. Т.1.

  Анатомія людини. Т.1.

  520.00 

  У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних…

 • Клінічна фармакологія

  Клінічна фармакологія

  400.00 

  Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які…

 • Іспанська мова для початківців. Підручник - 4-те вид. - Серебрянська А.О.

  Іспанська мова для початківців. Підручник — 4-те вид. — Серебрянська А.О.

  382.00 

  Даний підручник призначається для україномовних студентів філологічних вузів, які починають вивчати іспанську мову з нуля, і відповідає програмі першого року навчання іспанській мові для мовних спеціальностей.

 • Основи внутрішньої медицини. Т1 - Передерій В.Г.

  Основи внутрішньої медицини. Т1 — Передерій В.Г.

  378.00 

  Підручник підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У першому томі представлено основи внутрішньої медицини (актуальність, етіологія і патогенез, клінічні прояви, діагностичні критерії і диференціальний діагноз, лікування і профілактика) по таких розділах, як пульмонологія, гастроентерологія, гематологія та ендокринологія. Для студентів вищих медичних навчальних закладів…

 • Фармакологія в рисунках і схемах - Годован В.В.

  Фармакологія в рисунках і схемах — Годован В.В.

  371.00 

  У виданні висвітлено питання загальної та приватної фармакології, передбачені навчальним планом і програмою з фармакології, затвердженою МОЗ України. Курс фармакології представлений у доступній і наочній формі, яка акцентує увагу студентів на алгоритмі вивчення предмета і полегшує його засвоєння. Матеріал освітлено в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами. У короткій формі наведено історію створення лікарських…

 • Фармацевтична хімія.Навч пос 3-тє видання - Безуглий П О

  Фармацевтична хімія.Навч пос 3-тє видання — Безуглий П О

  305.00 

  У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади одержання лікарських речовин і наведено ме тоди їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин. Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії с тудентами фармацевтичних вузів і факультетів.

 • Практичний курс англійської мови Частина 4 + CD - Черноватий Л.М.

  Практичний курс англійської мови Частина 4 + CD — Черноватий Л.М.

  297.00 

  Вперше у практиці видання подібних підручників, їх зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори прагнули врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, у підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, враховуються дані комбінаторних словників для засвоєння сполучуваності лексики, застосовується систематичне введення та опрацювання найскладніших фразових…

 • Фармакологія: практикум

  Фармакологія: практикум

  290.00 

  У навчальному посібнику зібрано тести, ситуаційні задачі, завдання з рецептури та навчальні експеременти відповідно до основних розділів фармакології. Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації складено згідно з програмою з фармакології за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія” та “Медико-профілактична справа”.