Бурда М. І./Геометрія, 10 кл., Підручник (академ. рівень.) ISBN 978-617-656-018-0

110.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Visa Card
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: ef1389dcea4b Категория:

М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова Геометрія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Академічний рівень. – 198 с.: іл.

Підручник «Геометрія, 10» академічного рівня вивчення (автори М.І.Бурда, Н.А. Тарасенкова) за структурою, принципами добору змісту, дизайном і художнім оформленням аналогічний підручникам з геометрії для основної школи цих же авторів. Він містить вступне слово до учня, повторення курсу планіметрії, 3 розділи («Вступ до стереометрії», «Паралельність прямих і площин у просторі», «Перпендикулярність прямих і площин у просторі») і прикінцеві рубрики («Повторення вивченого», «Відповіді» та «Предметний покажчик»).

Кожен розділ розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних результатів («У розділі дізнаєтесь …»), а завершується рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал розділу». Тут подано контрольні запитання узагальнюючого характеру і тестові завдання. Відповідаючи на запитання і виконуючи тести, учень переосмислює, узагальнює і систематизує відомості, вивчені в розділі, приводить у систему отримані навички й уміння.

Три розділи підручника поділено на параграфи, які мають наскрізну нумерацію. У кожному параграфі є: основний навчальний матеріал, додаткові відомості (рубрика «Дізнайтеся більше»), запитання для повторення вивченого (рубрика «Згадайте головне»), диференційована за чотирма рівнями складності система задач (рубрика «Розв’яжіть задачі»), яку завершує окремий блок завдань «Застосуйте на практиці».

Зміст підручника ґрунтується на таких методичних засадах:
1) доступність та науковість
2) наступність
3) диференційована реалізованість
4) пріоритет розвивальної функції навчання
5) прикладна спрямованість
6) посилення міжпредметних зв’язків (фізика, хімія, біологія, технології).

Вивченню стереометрії передує повторення курсу планіметрії. У підручнику укрупнено та компактно систематизовано за змістовими лініями основні факти планіметрії і методи розв’язування задач, які ілюструються відповідними прикладами.

Навчальний матеріал із стереометрії спирається на наочність та інтуїцію учнів, на їх життєвий досвід, що робить його доступним. Зміст підручника розрахований на самостійне його опрацювання учнями. З цією метою вивчення геометричних фактів, як правило, розпочинається з аналізу учнем його емпіричного досвіду (відповідних прикладів з довкілля, моделей чи малюнків). Це дає змогу з’ясувати істотні ознаки понять, властивості геометричних фігур і на основі цього самостійно сформулювати відповідні твердження. Навчальні тексти написані так, щоб залучити учня до співпраці. Виклад, як правило, розпочинається з опису практичних дій, які приведуть учня до нового поняття чи факту, або ж зі звернення до його досвіду «Ви вже знаєте, що …». Самостійно оволодіти навчальним матеріалом допоможе і підкріплення його малюнками, які виконують не лише ілюстративну, а й евристичну роль – на малюнках кольором виділяються дані і шукані величини, допоміжні побудови тощо. Загалом підручник добре ілюстрований. Кольорові фотографії несуть ретельно продумане дидактичне навантаження.

У підручнику застосовується, де це можливо, конструктивний підхід до означення геометричних понять, що робить їх доступними для учнів. Означення поняття спирається або на малюнок, або побудову відповідної геометричної фігури, або на розгляд життєвої ситуації. Учням пропонується спочатку самостійно дати означення поняттю, а потім порівняти його з наведеним у підручнику. Особлива увага приділяється теоремам та їх доведенням. До кожної теореми дається скорочений запис. Це надасть учню можливість точніше зрозуміти суть її умови і вимоги. Доведення лаконічні й поділені на смислові блоки.

Слідом за означенням поняття чи доведенням теореми учням пропонується поміркувати над проблемним запитанням. Воно сприяє глибшому осмисленню істотних ознак нового поняття або етапів доведення.

Підручник розрахований на учнів з різними навчальними досягненнями. Для тих, хто цікавиться геометрією, бажає поглибити свої знання призначена рубрика «Дізнайтеся більше». Матеріал цієї рубрики досить різноманітний, цікавий і корисний для учнів. Школярі отримують можливість ознайомитися не лише з історичними відомостями, долями визначних вчених, але й розширити та поглибити свої знання стосовно основного навчального матеріалу.

Задачі підручника мають чотири рівні складності – початковий, середній, достатній і високий. Усередині набору певного рівня складності задачі згруповані за порядком вивчення теоретичних відомостей. Як правило, набори початкового і середнього рівнів складності розпочинаються із задач за готовими малюнками. Хоча вони не є виключенням і серед більш складних задач. Окремі, найбільш важливі задачі-теореми виділені жирним шрифтом. Учням доцільно запам’ятати їх формулювання. Ці геометричні твердження можна застосовувати у розв’язанні інших задач. Особливістю задач підручника є те, що задачі високого рівня складності включають елементи задач середнього і достатнього рівнів, а останні – елементи задач початого рівня.

У підручнику реалізовано діяльнісний підхід до навчання геометрії — засвоєння не лише готових знань, а й способів цього засвоєння, способів міркувань, які застосовуються в геометрії, створення дидактичних ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття учнями геометричних фактів. Майже у кожному параграфі вміщені поради щодо того, як діяти у тій чи іншій навчальній ситуації. Вони сформульовані у вигляді правил або вказівок. Вказівки спрямовані на розпізнавання геометричних залежностей, на застосування понять, теорем або способів розв’язування задач. Значна увага приділена систематизації навчального матеріалу (таблиці, схеми, задачі-таблиці, класифікації), що полегшить застосування його до розв’язування задач.

Наприкінці підручника виділено окрему рубрику «Повторення вивченого». Тут систематизовано і зведено у таблиці основний навчальний матеріал, що вивчався учнями протягом року. Також пропонується значна кількість задач. Серед них — як традиційні задачі, так і задачі з цікавими фабулами, практичним змістом, історичні задачі.

У підручнику широко використовуються спеціальні позначки (піктограми). Вони допоможуть учням краще зорієнтуватись у навчальному матеріалі. Найважливіші означення нових понять, формулювання теорем обведені рамкою. Треба, щоб учні зрозуміли їх, запам’ятали і навчилися застосовувати до розв’язування задач. Інші важливі відомості надруковані жирним шрифтом. Курсивом виділено терміни (наукові назви) понять.

Brand