Фінансовий облік

410.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Карта VISA
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: 79f21095270b Категория:

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми кур­су “Фінансовий облік”. У ньому висвітлено особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Окремі розділи присвячені обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів, необоротних активів, праці та заробітної плати, інвестицій, власного капіталу, витрат, доходів, результатів діяльності. Врахо­вано вимоги чинного законодавства, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та інших нормативних документів. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит” усіх рівнів акредитації. Може бути корисним слухачам інститутів післядипломної освіти, бухгалтерам, фінансистам, економістам, менеджерам, аудиторам та іншим фахівцям, які прагнуть мати ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку.
ЗМІСТ
Передмова
Модуль 1.ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ, ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Тема 1. Основи фінансового обліку
1.1. Система бухгалтерського обліку
1.2. Ведення фінансового обліку на підприємстві
1.3. Облікова політика підприємства
1.4. Відповідальність працівників обліку
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 2. Облік грошових коштів
2.1. Використання готівкових грошей
2.2. Облік касових операцій
2.3. Облік операцій на поточному рахунку
2.4. Облік операцій в іноземній валюті
2.5. Облік операцій на інших рахунках у банках та інших коштів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 3. Облік фінансових інвестицій
3.1. Економічний зміст і класифікація інвестицій
3.2. Оцінка фінансових інвестицій
3.3. Облік фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю та за методом участі в капіталі
3.4. Синтетичний облік фінансових інвестицій
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові питання для контролю знань за модулем 1
Модуль 2.Облік розрахункових операцій та оплати праці
Тема 4. Облік розрахункових операцій
4.1. Економічний зміст та організація обліку розрахунків
4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами
4.3. Форми безготівкових розрахунків
4.4. Облік розрахунків із покупцями та замовниками
4.5. Облік розрахунків за авансами та за іншими доходами
4.6. Облік розрахунків за претензіями
4.7. Облік розрахунків з іншими дебіторами
4.8. Створення та облік резерву сумнівних боргів
4.9. Облік довгострокової дебіторської­заборгованості
4.10. Облік розрахунків векселями
4.11. Визнання та види зобов’язань
4.12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
4.13. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями
4.14. Облік товарообмінних (бартерних) операцій
4.15. Облік розрахунків за кредитами банків
4.16. Суть податків та організація їх обліку
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 5.Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування
5.1. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку
5.2. Облік особового складу працівників
5.3. Первинні документи з обліку праці та її оплати
5.4. Оподаткування заробітної плати
5.5. Розрахунки з оплати праці
5.6. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам
5.7. Облік відпускних
5.8. Облік допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
5.9. Облік нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові питання для контролю знань за модулем 2
Модуль 3. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
Тема 6. Облік необоротних активів
6.1. Економічний зміст необоротних активів
6.2. Склад капітальних інвестицій
6.3. Облік будівництва
6.4. Облік придбання основних засобів
6.5. Облік інших видів капітальних інвестицій
6.6. Оцінка основних засобів
6.7. Облік наявності та надходження основних засобів
6.8. Облік інших необоротних матеріальних активів
6.9. Облік амортизації основних засобів
6.10. Облік витрат на ремонт основних засобів
6.11. Облік вибуття основних засобів
6.12. Облік довгострокових біологічних активів
6.13. Облік операційної оренди
6.14. Облік фінансової оренди
6.15. Облік нематеріальних активів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 7. Облік матеріальних запасів
7.1. Економічний зміст матеріальних запасів та завдання їх обліку
7.2. Первинний облік матеріальних запасів
7.3. Облік матеріалів на складах
7.4. Оцінка матеріальних запасів
7.5. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів
7.6. Облік поточних біологічних активів
7.7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
7.8. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 8. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції
8.1. Визнання і склад витрат
8.2. Класифікація витрат
8.3. Облік витрат за економічними елементами
8.4. Методи калькулювання собівартості продукції
8.5. Облік витрат на виробництво продукції
8.6. Особливості обліку переробки давальницької сировини
8.7. Облік витрат, виходу продукції рослинництва та калькулювання її собівартості
8.8. Облік витрат, виходу продукції тваринництва та калькулювання її собівартості
8.9. Облік загальновиробничих витрат
8.10. Облік витрат і доходів у будівництві
8.11. Облік витрат майбутніх періодів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові питання для контролю знань за модулем 3
Модуль 4.ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Тема 9. Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства
9.1. Облік витрат
9.2. Облік доходів
9.3. Облік фінансових результатів
9.4. Форми господарювання і реєстрація його суб’єктів
9.5. Облік у приватного підприємця
9.6. Облік у суб’єктів малого підприємництва
9.7. Особливості обліку у торгівлі
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 10.Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів
10.1. Облік власного капіталу
10.2. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів
10.3. Облік цільового фінансування і цільових надходжень
Запитання і завдання для самоконтролю
Тема 11. Складання та подання фінансової звітності
11.1. Складання і подання фінансової звітності
11.2. Баланс
11.3. Звіт про фінансові результати
11.4. Інші форми фінансової звітності
11.5. Консолідована фінансова звітність
11.6. Позабалансовий облік
11.7. Виправлення помилок
Запитання і завдання для самоконтролю
Тестові питання для контролю знань за модулем 4
Відповіді на тестові питання для контролю знань студентів
Додатки
Додаток 1.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
Додаток 2. План рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва
Література
Глосарій